Day 4- Q & A Session

Rajdeep Paul, Sarmishta, Manas Jacob, Ramani R V

Vidhu Vincent, Kunjila Mascillamani, Vikram Saxena, Jai Sharma

Sumanth Kaduvalli, Piyush Shah and Fazil N C

 Abhinav Bhattacharya, Udayan Biswas, Kabeer Khurana, Sanu Kummil, Ruchi Joshi and Robin Alex

Directors Abhinav Bhattacharya, Udayan Biswas, Kabeer Khurana, Sanu Kummil, Ruchi Joshi and Robin Alex along with the cast and crew of ‘Chayakkadakkarante Mann ki Bath’

Yahiya, actor,  ‘Chayakkadakkarante Mann ki Bath’

 

 Santhosh Gour

Jayan K G, Avijith Mukul Kishore, Nupur Chowdhary, Deekshit Sharma, Manu Chempakathinal, Abhijith Saji, Ashitha Nair, Bharath Kishore Chitithoti and Sreeraj Rajeev

Jayan K G

Manu Chempakathinal

Muktha Deedi Chand

Nupur Chowdhary

Sreeraj Rajeev

Ashitha Nair

Avijith Mukul Kishore

Bharath Kishore Chitithoti

 Abhijith Saji